Tiêu chuẩn ISO 9660 thể hiện tính tương thích lẫn nhau trong những hệ điều hành máy tính khác nhau.

ISO 9660 được phát hành năm 1988 và được dựa trên sự hoàn tất công việc của nhóm High Sierra. Mặc dù dựa trên High Siera, ISO 9660 có một số khác biệt và cải tiến. Có ba mức độ có thể thay đổi chỉ ra những tính năng có thể được dùng để đảm bảo tính tương thích với những hệ thống khác nhau.

ISO 9660 Level 1 là mẫu thức chung thấp nhất của tất cả hệ thống tệp tin CD và có khả năng bị đọc bởi hầu hết các nền máy tính, bao gồm Unix và Macintosh. Mặt trái của hệ thống tệp tin là nó rất bị hạn chế đối với các tên tệp tin và các thư mục.

Những sự hạn chế trao đổi Level 1 bao gồm:

■ Chi các kí tự viết hoa A-Z, các số 0-9 và đường gạch dưới từ ngữ (J được cho phép trong các tệp tin.

■ 8.3 ký tự tối đa cho tên đuôi mở rộng (trên cơ sở các giới hạn DOS).

■ Các tên thư mục tối đa là tám ký tự (không cho phép mở rộng).

■ Các thư mục bị giới hạn đến 8 cấp sâu.

■ Các tệp tin phải được kề nhau.

Các quy luật trao đổi Level 2 có cùng những giới hạn như Level 1, ngoại trừ tên tệp tin và đuôi mở rộng lên tới 30 ký tự (cả hai được thêm cùng nhau, không bao gồm đuôi tách rời). Cuối cùng, các quy luật trao đổi Level 3 cũng tương tự như Level 2 ngoại trừ các tệp tin không phải kề nhau.

Nhận xét rằng Windows 95 và các phiên bản mới hơn cho phép bạn dùng các tên thư mục và tệp tin lên tới 255 ký tự, có thể bao gồm những không gian cũng như ký tự viết thường và nhiều ký tự khác không cho phép trong ISO 9660. Để duy trì tính tương thích ngược với DOS, Windows 95 và mới hơn kết hợp những tên tệp tin định dạng 8.3 ký tự như một bí danh cho mỗi tệp tin có tên dài hơn. Những tên ngắn bí danh này được tạo ra một cách tự động bởi Windows và được thấy trong Properties cho mỗi tệp tin hay bằng cách dùng lệnh DIR tại một dấu nhắc lệnh. Để tạo ra các tên bí danh, Windows cắt bó tên còn sáu (hay ít hơn) ký tự được theo bởi một dấu ngã (~) và một số bắt đầu với 1 và rút ngắn đuôi mở rộng còn ba ký tự. Những số khác được dùng trong phần đầu nếu những tệp tin khác có cùng bí danh khi bị cắt bỏ vẫn tồn tại. Cho thí dụ, tên tệp tin This is a.test lấy THISIS-l.TES như một bí danh.

tiêu chuẩn ISO 9660

Sự tạo ra bí danh tên tệp tin thi độc lập với ổ đĩa CD, nhưng quan trọng đề biết nếu bạn tạo hay ghi một CD dùng định dạng ISO 9660 sử dụng những giới hạn Level 1, những tên ngắn bí danh được dùng khi ghi các tệp tin vào đĩa, nghĩa là bât kỳ tên tệp tin dài sẽ bị mât trong xử lý, cho phép một dấu ngã — mà ký tự bị biến đổi thành một đường gạch dưới từ ngữ (_) trong những tên được ghi vào CD.

Dữ liệu ISO 9660 bắt đầu tại 2 giây và 16 sector vào đĩa, cũng được biết như 16 sector logic của rãnh ghi 1. Đối với đĩa đa phiên, dữ liệu ISO 9660 được giới thiệu trong rãnh ghi dữ liệu đầu tiên của mỗi phiên. Dữ liệu này nhận diện vị trí Volume — nơi dữ liệu thực sự được lưu trữ. Vùng hệ thống cũng liệt kê các thư mục trong bộ đĩa này như bảng nội dung bộ đĩa (VTOC: volume table of contents), với những con trỏ hay địa chỉ đến những vùng được đặt tên khác nhau. Một sự khác biệt đáng kể giữa một kiến trúc thư mục CD và của một ổ cứng bình thường là vùng hệ thống CD cũng chứa trực tiếp những địa chỉ tệp tin trong các thư mục con, cho phép CD tìm kiếm những định vị sector cụ thể trên rãnh ghi dữ liệu xoắn ốc. Do tất cả dữ liệu CD trên một rãnh ghi xoắn ốc dài, khi đề cập các rãnh ghi trong bối cảnh một CD, chúng ta đang thực sự nói về các sector hay các phân đoạn dữ liệu đọc theo đường xoắn ốc đó.

Để đặt định dạng ISO 9660 đúng tình huống, cách bố trí đĩa thì tương tự như cách bố trí của đĩa mềm. Một đĩa mềm có một rãnh hệ thống không những nhận diện chính nó nhu một đĩa mềm, để lộ ra mật độ và hệ điều hành của nó, mà còn cho hệ thống biết cách nó được tổ chức như thế nào (vào các thư mục. các tệp tin cấu thành).

Joliet

Joliet là phần mở rộng của tiêu chuẩn ISO 9660 mà Microsoft phát triển cho sử dụng với Windows 95 và mới hơn. Joliet cho phép các CD được ghi dùng các tên tệp tin lên tới 64 ký tự, bao gồm những không gian và những ký tự khác từ bộ ký tự quốc tế Unicode. Joliet cũng duy trì bí danh 8.3 cho những chương trình này không thể sử dụng những tên tệp tin dài hơn.

Nói chung, Joliet có tính năng những đặc điểm kỹ thuật sau đây:

■ Các tên tệp tin và thư mục lên tới 64 ký tự Unicode (128 bytes).

■ Các tên thư mục có những đuôi mở rộng.

■ Các thư mục có thể sâu hơn tám cấp.

Ghi đa phiên được hỗ trợ.

Lời khuyên:

Do Joliet hỗ trợ đường dẫn ngắn hơn Windows 9x và các phiên bản mới hơn, bạn có thể có những khó khăn thực hiện một CD định dạng Joliet chứa tên đường dẫn dài cực kỳ. Tôi đề nghị làm ngắn các tên thư mục trong kiến trúc tệp tin bạn tạo ra với phần mềm CD mastering để tránh các sự cố. Không may, nhiều chương trình CD mastering không báo bạn về đường dẫn quá dài cho đến sau khi quy trình ghi bắt đầu. Nếu chương trình CD mastering cho một tùy chọn để hiệu chỉnh kiến trúc đĩa của bạn, dùng tùy chọn này để định rõ nếu bạn cần làm ngắn các tên thư mục. Một số chương trình CD mastering sẽ cho một tên ngắn được đề nghị và làm ngắn các tên thư mục quá dài cho bạn.

Nhờ vào những dự liệu tính tương thích ngược, các hệ thống không hỗ trợ các đuôi mở rộng Joliet (như là các hệ thống DOS cũ) vẫn có khả năng đọc đĩa. Tuy vậy, nó được biên dịch như một định dạng ISO 9660 dùng những tên ngắn để thay thế.

Ghi chú:

“Chicago” là tên mã được sử dụng bởi Microsoft cho Windows 95. Joliet là thị trấn nằm ngoài Chicago nơi Jake bị nhốt trong bộ phim The Blues Brothers.