Tiếp tục với nội dung ở phần 5!

17. Quét Virus (Virus Scan)

Sử dụng hạng mục Virus Scan trong menu xổ xuống Actions để xác định các file nào trong archive có chứa virus. Để sử dụng tính năng này, một chương trình quét virus phải được cấu hình như được mô tả trong tiêu đề cấu hình chương trình quét virus. Lưu ý rằng tính năng Checkout cũng cung cấp tính năng quét virus .

Hoạt động của hạng mục Virus Scan thực hiện các chức năng sau đây:

 • Tạo một folder tạm thời.
 • Xuất tất cả các file trong Zip hiện hành để đưa sang folder tạm thời.
 • Chạy chương trình quét virus trên các file trong folder tạm thời.
 • Xóa bỏ tất cả các file trong folder tạm thời và xoá bỏ folder tạm thời.
 • Hiển thị kết quả của hoạt động quét virus trong cửa sổ View.

Quét Virus (Virus Scan)

18. Tạo một Self-Extracting Archive

Sử dụng hạng mục Make.EXE File trong menu Actions để chuyển archive đang mở sang một Self-extracting archive. Self-extracting archive có phần mở rộng là .EXE, có thể chạy dưới nhiều lệnh. Lúc một self-extracting archive đang chạy, các file trong archive tự động được xuất. Đây là điểm thuận lợi bởi vì người dùng sau cùng không cần một chương trình unzip (giống như WinZip) để xuất các file khỏi các self-extracting này.

Lúc làm việc với một file Zip, hoạt động này bình thường chạy WinZip Self-Extracting Personal Edition, nhưng bạn cũng có thể cấu hình WinZip để sử dụng chương trình khác. Lúc làm việc với một file LZH, hoạt động này chạy chương trình LHA ngoài với tùy chọn s. Lúc làm việc với một file ARJ, hoạt động này chạy chương trình ARJ ngoài với tùy chọn y.

Lưu ý:

Nếu file đầu tiên là một file LZH tự xuất được đặt tên là ”!” (ví dụ một dấu chấm than chỉ là một ký tự trong tên file) thì file này sẽ được hiển thị lúc qui trình thực thi tự xuất đang chạy. Để bảo đảm rằng file này là file đầu tiên trong archive, hãy tạo nên một file LZH mới rồi bổ sung file ”!” (chứ không bổ sung các file khác trong bước này), sau cùng bổ sung các file còn lại.
Lúc sử dụng ZIP2EXE, phải chắc chắn bạn sử dụng phiên bản ZIP2EXE 2.0 hoặc mới hơn, còn nếu không bạn sẽ nhận được thông báo “don’t know how to handle file” lúc chạy archive tự xuất.

Phải bảo đảm bạn đọc bản quyền ZIP2EXE trước khi phân bố các file được tạo với file ZIP2EXE.

19. Thử nghiệm một Archive

Dùng mục Text trong menu xổ xuống Actions để thử nghiệm tính nguyên vẹn của archive đang mở. Một hộp thoại được hiển thị với các kết quả của hoạt động thử nghiệm này. Lệnh này không yêu cầu một chương trình ngoại lúc làm việc với các file Zip. Lệnh này chạy các file LHA t dành cho các file LZH, và ARJ t dành cho các file ARJ.

Nhấn phím Esc trong suốt hoạt động thử nghiệm để kết thúc một integrity test.

20. Tính năng Checkout

Tính năng Checkout giúp bạn dễ dàng xem xét và/hoặc chạy các file trong một archive. Nó tạo một nhóm chương trình có chứa một biểu tượng cho mỗi file trong archive. Nhấp đúp lên biểu tượng này trong nhóm chương trình để chạy file hoặc để xem file bằng cách sử dụng chương trình liên kết với file này. WinZip sẽ xóa bỏ nhóm chương trình và các file liên quan lúc bạn đóng archive hoặc đóng WinZip.

Những người dùng Windows có thể truy cập vào các nhóm chương trình từ menu Start. Còn người dùng Windows và Windows NT thì có thể truy cập vào các nhóm chương trình từ Program Manager.

Hộp thoại Checkout

Sử dụng nút thanh công cụ Checkout của hạng mục Checkout trong menu xổ xuống Actions để kích hoạt hộp thoại Checkout. Hộp thoại này cho phép bạn cấu hình các khía cạnh sau đây của hoạt động:

 • Sử dụng trường chỉnh sửa folder để chỉ định tên folder Checkout tạm thời. Folder này sẽ được tạo nếu nó chưa có. Folder được đề nghị phụ thuộc vào cài đặt của Checkout Base Folder trong hộp thoại Folders.
 • Sử dụng trường chỉnh sửa Group Name để chỉ định tên phải dùng cho nhóm chương trình.
 • Sử dụng trường chỉnh sửa Icon Maximum for Checkout Group để chỉ định số tối đa các biểu tượng dành cho nhóm chương trình Checkout. Windows Program Manager giới hạn bạn lên đến 50 hạng mục, nhưng bạn có thể tham chiếu một số thấp hơn để tiết kiệm thời gian.
 • Hộp kiểm Run Virus Scanner cho bạn chỉ định trường hợp WinZip sẽ chạy một chuơng trình quét virus trên các file trong archive. Tùy chọn này không hoạt động trừ khi trình tiện ích quét virus được cài đặt trong hộp thoại Program Locations.
 • Hộp kiểm Create Icons For Programs And Documents Only giúp bạn điều khiển trường hợp WinZip tạo các biểu tượng cho các file trong archive hoặc dành cho các file được chỉ định. Lúc tùy chọn này được chọn các biểu tượng được tạo cho các file có thể thực thi và các file cùng với liên kết. Các biểu tượng này cũng được tạo dành cho bất cứ file nào có tên bắt đầu với chữ “read” (để giữ các file với tên giống như “readme.1st”, “read.me”, v.v…).

Các hoạt động được thực hiện bởi tính năng Checkout

Lúc bạn nhấp lên nút OK trong hộp thoại Checkout, WinZip thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Nếu folder được chỉ định đã có rồi và có chứa các file, thì WinZip sẽ xóa bỏ các file nếu bạn cho phép. Ngược lại thì folder này được tạo ra. Điều này bảo đảm rằng folder sẽ chỉ có chứa các file từ archive hiện hành.
 • Nếu nhóm chương trình được chỉ định đã có sẵn rồi thì WinZip sẽ xoá nhóm đó nếu bạn cho phép. Điều này bảo đảm được rằng nhóm sẽ chỉ có chứa các biểu tượng dành cho các file trong archive hiện hành.
 • WinZip xuất các file trong archive hiện hành sang folder được chỉ định.
 • Nếu hộp kiểm Run Virus Scanner được chọn trình tiện ích quét virus của bạn cũng chạy trên tất cả các file trong folder được chỉ định. Nếu trình tiện ích quét virus cho ra một mức độ lỗi non-zero, thì hoạt động Checkout bị chấm dứt và các thông báo từ việc quét virus sẽ được hiển thị.
 • WinZip tạo một nhóm chương trình mới có chứa các biểu tượng phù hợp.

Sử dụng nhóm chương trình được Checkout tạo ra

Nhóm chương trình được Checkout tạo ra hoạt động giống hệt như các nhóm chương trình khác. WinZip tạo các biểu tượng trong nhóm chương trình dành cho mỗi một file để bạn có thể sử dụng như sau:

 • Nếu một file có thể được thực thi, hãy nhấp đúp lên biểu tượng để chạy chương trình đó.
 • Nếu một file có một liên kết hãy nhấp đúp lên biểu tượng tại file trong chương trình liên kết để bạn có thể xem file này.
 • Ngược lại, hãy nhấp đúp lên một biểu tượng để tải file trong chương trình WinZip Default Association được chỉ định trong hộp thoại Program Locations.